TANTRA SPEED DATE Ljubljana 7

TANTRA SPEED DATE Ljubljana

SLOVENIAN (English below)
Po zelo uspešnem, sočnem in potentnem druženju v Zagrebu, z neverjetnimi 85% ujemanja, lansiramo Tantra Speed ​​​​Date v Ljubljani!
Uradno vabilo:
Ste utrujeni od drsenja? Ste naveličani neuspešnih zmenkov? Želite nekaj več v svojem ljubezenskem življenju?
Želite spoznati nekoga iz globljega prostora in prepustiti svoji intuiciji, da tokrat izbere?
🥇Preizkusite #1 zmenkarski dogodek z najvišjo stopnjo ujemanja!
To ni le tradicionalna izkušnja s hitrimi zmenki, ki ste jo morda že imeli…
To je kombinacija različnih zavestnih iger in vaj za veščine odnosov + hitri zmenki = delili boste trenutke zabave in vas vodili skozi igre povezovanja z do 20 zmenki v vodenem krogu!
Vaje so igrive (komunikacijske veščine, ples, lahka partnerska joga,
igralska improvizacija, tantra vaje) in prežeta s pozitivnimi povezovalnimi veščinami. Dobili boste ne le ogromno možnosti za ujemanje, ampak tudi osvežujoč pogled na to, kakšni so lahko odnosi in KAJ RES ŽELITE!
Zagotovite si vstopnico še danes! ❤️🔥
❣️ POMEMBNE PODROBNOSTI ❣️
21. januar 2023
Ljubljani
Lokacija:
Društvo za duhovni razvoj Višja Vibracija
C. Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija
* Prosimo, da pridete pravočasno, da se registrirate in prejmete gradivo.
* Slovesnost se prične 30 minut po začetnem času.
Med slovesnostjo bodo vrata zaprta. POZNI PRIHODI NE BODO DOVOLJENI.
* Hitri zmenki so zelo hitro razprodani, zato kupite vstopnice prek spleta in si zagotovite svoje mesto.
*Vstopnice na vhodu se plačajo samo z gotovino in so odvisne od števila udeležencev in zastopanosti spolov, zato ne zagotavljajo varnega vstopa.
Vstopnice so neprenosljive in jih ni mogoče prodati ali zamenjati.
Po plačilu bodo udeleženci prejeli pozdravno pismo z več informacijami o vsem.
⏰ Trajanje: 4 – 5 ur
__FAQ__
👩‍❤️‍👨 Kaj je Tantra Speed ​​​​Date?*
Tantra Speed ​​​​Date je nov pogled na HITRO ZMENKE/hitre zmenke, ki združuje tečaj veščin odnosov s hitrimi zmenki v slogu Puja.
Ne glede na to, ali osebno ali virtualno, samskim pomagamo stopiti v inovativne vloge v odnosih – nekaj, česar se večina od nas ni učila v šoli. Nato imate z zabavnimi povezovalnimi vajami iz različnih praks priložnost vaditi nekoga spoznati na bolj smiseln način.
Tantra Speed ​​​​Date je namenjen vsem, ki želite spoznati prijatelja ali bodočega partnerja in/ali izvedeti več o komunikacijskih veščinah v partnerskih odnosih.
💋 Kako se razlikuje od “običajnega” SPEED DATE-a?*
V našem posebej oblikovanem “mehurčku” imate čas, prostor in pravo okolje, da drug drugemu posvetite svojo 100% nerazdeljeno pozornost in razumete “energijo” drug drugega že ob prvem srečanju.
Zaradi tega je “zmenek” to, da lahko na koncu (posredno) izberete, s kom ste najbolj uživali v interakciji, mi pa vas bomo kontaktirali po dogodku, da se zgodi čarovnija!
Začutili boste osebnost in prisotnost vsakega udeleženca ter se odločili, koga želite bolje spoznati.
💚 Kaj je tantra?
Prevedeno iz sanskrta pomeni “tkanje”, kar pomeni vnašanje “enotnosti” v sebi in zavedanje tega, kar počnete. Vaje so zasnovane tako, da vas pripeljejo v stanje večje prisotnosti, ko se srečate z udeleženci.
😇 Kaj je Puja?
Puja je obred z namenom. V sanskrtu pomeni spoštovanje, čast, daritev. Je obred, namenjen odpiranju naših src in omogočanju, da vidimo notranjo lepoto v sebi in vseh bitjih. Vabi nas k elegantnemu plesu moškosti in ženstvenosti v toplem, prijetnem in varnem prostoru – kako odličen način za začetek prvega zmenka!
💃 Kako izgleda?
Udeleženci oblikujejo dva kroga, obrnjena drug proti drugemu. Moški tvorijo zunanji krog, ženske pa notranji krog, pri čemer je vsaka ženska obrnjena proti moškemu. Vsak par nato deli določeno izmenjavo z usmerjeno vajo (Puja “postaja”), ki lahko traja nekaj sekund ali nekaj minut.
Nato si primejo roke v Namaste, se zahvalijo drug drugemu in se – kot na hitrem zmenku – obrnejo k naslednji osebi. Obred se konča, ko vsi naredijo polni krog.
🤷‍♀️ Kaj pa, če se med izvajanjem vaj ne počutim udobno?
Hvala za vprašanje! Čeprav so vaje preproste in zabavne, ste vedno 100% pri izbiri, kako želite sodelovati. Če najdete vadbo, ki vam ne ustreza, jo imate – tako kot pri jogi – možnost, da jo spremenite ali pa jo v celoti opravite. Spodbujamo vse, da sodelujejo na lastni ravni udobja, naši moderatorji pa pokažejo, kako to izgleda, da je vsem jasno, preden začnemo.
🔥 Cene:
Early Bird – 50 EUR (plačilo do 5. januarja)
Redna – 60 EUR (zadnji teden pred dogodkom)
Ob vstopu – 70 EUR (samo gotovina)
Moderatorji:
Dolores & Lazarus
💎 Dolores Antic:
Organizator vodilnih tantra dogodkov na Balkanu, Tantra Spirit Festival na Hrvaškem in Ada Divine Awakening Fest v Črni gori.
Prinaša orodja ISTA – International Society of Temple Arts – in uporablja tehnike in veščine na partnerskih odnosih.
Ta orodja prinašajo globoke in zelo pomembne spremembe na področju vzorcev odnosov, ki jih bodo udeleženci lahko izkusili na SPEED DATE.
💎 Lazarus Kaifesh:
Dolgoletne izkušnje s praktičnim in teoretičnim delom na področju osebnega razvoja in spreminjanja »slabih« navad, ki ustvarjajo blokade v razvoju značaja.
Poučevanje preprostih samo-manifestacijskih meditacij, samodiscipline, ljubečih komunikacijskih veščin in dihalnih vaj.
Naši moderatorji so usposobljeni za ustvarjanje varnega in zabavnega vzdušja, ki posameznika podpira, da stopi v najboljšo različico sebe.
Izpusti. Sprostite se. Zabava se začne!
__________________________________________________
POGOJI:
V primeru odpovedi 20 dni pred dogodkom = brez vračila denarja, vendar se lahko prenese na naslednji Tantra Speed ​​​​Date, ki ga organizira Majestic Events.
V primeru odpovedi 5 dni ali manj pred dogodkom = brez vračila ali prenosa.

Vstopnico je možno podariti komu drugemu ob predhodni najavi organizaciji.

ENGLISH
After a very successful, juicy and potent gathering in Zagreb, with an amazing 85% match, we are launching Tantra Speed ​​Date in Ljubljana, Slovenia!
Official invitation:
Tired of scrolling? Tired of failed dates? Want something more in your love life?
Want to get to know someone from a deeper space and allow your intuition to choose this time?
🥇Try the #1 dating event with the highest match rate!
This is not just the traditional speed dating experience you may have had…..
This is a combination of various conscious games and relationship skills exercises + speed dating = you will share moments of fun and be guided through matchmaking games with up to 20 different dates in a guided circle!
The exercises are playful (communication skills, dance, light partner yoga,
acting improvisation, tantra exercises) and imbued with positive connection skills. You will get not only a huge possibility of matches, but also a refreshing perspective on what relationships can be like, and WHAT YOU REALLY WANT!
Get your ticket today! ❤️🔥
❣️ IMPORTANT DETAILS ❣️
21. January 2023
Ljubljana
Location:
Društvo za duhovni razvoj Višja Vibracija
C. Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenia
* Please arrive on time to register and receive your materials.
* The ceremony starts 30 minutes after the start time.
The doors will be closed during the ceremony. LATE ARRIVALS WILL NOT BE ALLOWED.
* Speed ​​dates sell out very quickly, so purchase tickets online to secure your spot.
*Tickets at the entrance are paid only in cash and depend on the number of attendees and the gender balance, so they do not ensure safe entry.
Tickets are non-transferable and cannot be sold or exchanged.
After payment, participants will receive a Welcome Letter with more information about everything.
⏰ Duration: 4 – 5 hours
__FAQ__
👩‍❤️‍👨 What is Tantra Speed ​​Date?*
Tantra Speed ​​Date is a new take on SPEED DATES/speed dating, combining a relationship skills course with a Puja-style speed date.
Whether in person or virtually, we help singles step into innovative roles in relationships – something most of us weren’t taught in school. Then, through fun connection exercises from different practices, you have the opportunity to practice getting to know someone in a more meaningful way.
Tantra Speed ​​Date is intended for those who want to meet a friend or future partner and/or learn more about communication skills in partner relationships.
💋 How is it different from a “normal” Speed ​​Date?*
In our specially designed “bubble” you have time, space and the right environment to give each other your 100% undivided attention and understand each other’s ‘energy’ during the first meeting.
What makes this a “date” is that at the end (indirectly) you get to choose who you enjoyed interacting with the most, and we’ll contact you after the event to make the magic happen!
You will feel the personality and presence of each attendee and decide who you would like to get to know better.
💚 What is tantra?
Translated from Sanskrit, it means “weaving”, which means bringing “unity” within yourself and awareness of what you are doing. The exercises are designed to bring you into a state of greater presence when you meet with participants.
😇 What is Puja?
Puja is a ceremony with intention. In Sanskrit it means respect, honor, offering. It is a ritual designed to open our hearts and allow us to see the inner beauty in ourselves and all beings. It invites us to an elegant dance of masculine and feminine in a warm, cozy and safe space – what a great way to start your first date!
💃 How does it look?
Participants form two circles facing each other. The men form the outer circle and the women the inner circle, with each woman facing the man. Each couple then shares a specific exchange through a directed exercise (Puja “station”), which can last a few seconds or a few minutes.
Then they join hands in Namaste, thank each other and – like a speed date – turn to the next person. The ceremony ends when everyone makes a full circle.
🤷‍♀️ What if I don’t feel comfortable doing exercises?
Thank you for asking! Although the exercises are simple and fun, you are always 100% in the choice of how you want to participate. If you find an exercise that doesn’t suit you, then – just like in yoga – you have the option of changing it or passing it completely. We encourage everyone to participate at their own comfort level, and our facilitators demonstrate what that looks like so it’s clear to everyone before we get started.
🔥Prices:
Early Bird – EUR 50 (payment by January 5)
Regular – EUR 60 (last week before the event)
At the entrance – EUR 70 (cash only)
Facilitators:
Dolores & Lazarus
💎 Dolores Antic:
Organizer of leading tantra events in the Balkans, Tantra Spirit Festival in Croatia and Ada Divine Awakening Fest in Montenegro.
She brings tools from the ISTA – International School of Temple Arts – and uses techniques and skills on partner relationships.
These tools bring profound and very significant changes in the area of ​​relationship patterns, which participants will be able to experience during SPEED DATE.
💎 Lazarus Kaifesh:
Many years of experience in practical and theoretical work in the field of personal development and changing “bad” habits that create blockages in character development.
Teaching simple self-manifestation meditations, self-discipline, loving communication skills and breathing exercises.
Our facilitators are trained to create a safe and fun atmosphere that supports the individual to step into the best version of themselves.
Let go. Relax. The fun begins!
__________________________________________________
TERMS:
In case of cancellation 20 days before the event = no refund, but can be transferred to the next Tantra Speed ​​Date organised by Majestic Events.
In case of cancellation 5 days or less before the event = no refund or transfer.
It is possible to give the ticket so someone else with a previous announcement to the organisation.
___________________________________________________

Datum

Jan 21 2023
Zaključen!

Ura

18:00 - 22:30

Cena

60 €

Lokacija

Društvo Višja vibracija
Cesta Andreja Bitenca 68. Ljubljana
Kategorije

Zadnji članki

Dobrodošel nazaj!

Pijavi se v svoj račun

Ustvari nov račun!

Izpolni obrazec za registracijo

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.